หน้าหลัก > รับทำ VISA/Workpermit
รับทำ VISA/Workpermit

ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

ไม่ต้อง!
ไปสถานทูตด้วยตัวเอง

ไม่ต้อง!
ลางาน ทนฝนตก รถติด

ไม่ต้อง!
เตรียมเอกสารเอง

ไม่ต้อง!
เสียเวลาทั้งวัน สำหรับการต่อคิว

วีซ่า (VISA)
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท,หจก.(NON-B)
1. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตามขาเข้า,รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อ(ถ้ามี),บัตรขาออก (ตม.6)
3. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว
5. ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน ชื่อบริษัท ห้างร้านของผู้ยื่น พร้อมเบอร์ติดต่อ
6. เอกสารอื่นๆ ส่วนตัว (ถ้ามี)

 

ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit)
เอกสารประกอบการการขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรก
1.รูปถ่าย 3 รูป ขนาด 3 x 4 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
3.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว
4.สำเนาอนุญาตใบประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด
5.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้าม (ไม่เกิน 60 วัน)

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2020 Vevo Systems Co., Ltd.