หน้าหลัก > บริการวางระบบบัญชี
บริการวางระบบบัญชี

สำนักงานมั่งมี(การบัญชี) รับจัดวางระบบบัญชี ออกแบบและวางระบบบัญชี ระบบงานต่างๆ

  • จากประสบการณ์จริงให้หลากหลายธุรกิจ
  • ทำการสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน โครงสร้าง พร้อมเสนอ แนะ ปรับโครงสร้างเดิม
  • และออกแบบระบบบัญชีให้มีคุณภาพ จัดการง่าย ถูกต้องแม่นยำ
  • ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน
  • พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานต่างๆให้เป็นระบบ


ขั้นตอนการทำงาน
        # ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า จนถึงการทำงานเชิงลึก และกระบวนการต่างๆ
        # วิเคราะห์และออกแบบ ระบบบัญชี และขั้นตอนการทำงาน หากมีระบบเก่าจะเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนการทำงานเก่า หาจุดบกพร่องก่อน (เช่นออกแบบผังบัญชี รหัสบัญชี ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของระบบบัญชี , แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และอื่นๆ)
        # เมื่อได้ระบบใหม่แล้ว ทำการอบรมให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
        # ทดสอบการทำงาน บันทึกข้อมูล และออกรายงาน เอกสาร ต่างๆ ติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข จนได้ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก หาทางลดเวลา และต้นทุนในการทำงาน)
        # แนะนำการสำรองข้อมูล แก้ไขปัญหา คอยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.