หน้าหลัก > บริการรับทำบัญชี
บริการรับทำบัญชี

        - บริการรับทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ
        - ตรวจสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี เช่น
           รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้
           เอกสารนำฝากธนาคาร และการปรับปรุงบัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
        - จัดทำสมุดรายวันจ่าย , รายวันซื้อ, รายวันรับ, รายวันขาย,
           รายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภททั่วไป พร้อมตรวจสอบ
        - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ และทะเบียนทรัพย์สิน
        - จัดทำงบทดลอง และ งบการเงินประกอบด้วย
           งบกำไรขาดทุน/งบดุล และ ภ.ง.ด.50
        - จัดทำการประมาณการ พร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภ.ง.ด.51
        - บริการด้านภาษีจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
           พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 พร้อมบริการนำส่งภาษี
        - ยื่นภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 ภ.พ.30 ภ.ธ.40
           พร้อม ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
           สรุปงาน ภ.ง.ด. 1ก
        - ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกภาษีอากร และวางแผนภาษี
        - ให้บริการเข้าพบสรรพากร พร้อม ให้ข้อมูลและคำชี้แจงต่างๆ
        - ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
        - วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อการจัดทำบัญชีที่มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสรรพากร
        - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด
        - จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก ควบคุมลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอียดเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที
        - จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ธุรกิจควรปรับปรุงแก้ไข

 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.