หน้าหลัก > บริการภาษี /ประกันสังคม
บริการภาษี /ประกันสังคม

        - จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
              o จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
              o จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
              o จัดทำรายงานภาษาซื้อ – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
        - คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน
        - จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
              o สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปี ก่อนยื่นสรรพากร
               o คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.