หน้าหลัก > บริการตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี

*** กฏหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน
และส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซนต์รับรองงบ
เพื่อส่งให้หน่วยราชการต่อไป ***

# บริการตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
มีประสบการณ์ในการทำงาน และบริการเป็นกันเอง

# ตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี
และเอกสารทางการเงิน

# ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

# รายงาน ชี้แจงเหตุผล และเสนอรายงานการสอบบัญชี

# บริการยื่นงบการเงิน พร้อมเตรียมเอกสาร

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.