หน้าหลัก > บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานมั่งมี(การบัญชี) มีบริการด้านการจดทะเบียนบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ และอื่นๆ
ด้วยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ รวดเร็ว
ถูกต้อง และมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่ไว้วางใจ สำนักงานมั่งมี(การบัญชี)

 


ตัวอย่างงานบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

# บริการ จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน พาณิชย์และอื่นๆ
# บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
# จดทะเบียน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
# บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และให้คำปรึกษา
# บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลต่างๆ
# บริการ จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
# คัดหนังสือรับรอง
# ให้คำปรึกษาทั่วไป ฟรี !

ความรู้เพิ่มเติมจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=99

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (ส่วนการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบอื่นๆดูลิงค์ด้านล่าง)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด
ประเภทของการจดทะเบียน
    1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
    2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
    3. จัดตั้งบริษัทจำกัด
    4. จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
    5. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ
    6. เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
    7. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
    8. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
    9. แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
           9.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
           9.2 ย้ายข้ามจังหวัด
    10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
    11. ลดทุนบริษัท
          11.1 มติพิเศษให้ลดทุน
          11.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
    12. แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
    13. ควบบริษัทจำกัด
         13.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
         13.2 ควบบริษัท
    14. เลิกบริษัทจำกัด
    15. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
    16. เสร็จการชำระบัญชี
หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.